Pogoji za sodelovanje v nagradni igri "Happy Birthday Brightnin"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Happy Birthday Brightnin« (v nadaljevanju: nagradna igra) je BRIGHTNIN, spletna trgovina, Boštjan Virant s.p., Rožna dolina cesta X/13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Boštjan Virant (v nadaljevanju: organizator)

2. Kanal-i, kjer poteka nagradna igra

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. Prav tako to velja za kanal Instagram (IG):
Nagradna igra ni v nobeni povezavi z IG, niti ni na nikakršen način sponzorirana, podpirana ali organizirana s strani IG.

3. Namen nagradne igre

Namen je promocija podjetja Brightnin, spletna trgovina, Boštjan Virant s.p. in njegovih izdelkov ter povečanje obiska na Facebook, Instagram in spletni strani organizatorja preko nagradne igre.

4. Udeleženci

Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci morajo biti starejši od 18 let. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ali osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka teh pogojev, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 

   5. Način sodelovanja in potek nagradnega natečaja

V nagradnem natečaju lahko udeleženec sodeluje na sledeč način:

V obdobju od 14.8.-20.8. udeleženec všečka objavo z naslovom "Happy Birthday Brightnin" na Instagram profilu (brightnin_official) ali Facebook profilu (brightnin.official) podjetja BRIGHTNIN, spletna trgovina, Boštjan Virant, s.p. Udeleženec mora slediti vsaj enega od obeh profilov in v prostor za komentar pod omenjeno objavo označiti še enega prijatelja (katerikoli drug Instagram ali Facebook profil).

Poleg tega udeleženec lahko, če želi, objavo z naslovom "Happy Birthday Brightnin" deli kot "zgodbo" (vidno 24 ur) na svojem profilu in označi Instagram profil brightnin_official ali Facebook profil brightnin.official. Na ta način podvoji svoje možnosti za zmago.

Število sodelovanj v nagradni igri je omejeno, in sicer lahko vsak udeleženec sodeluje enkrat.

Udeleženec je lahko za prejetje nagrade izžreban samo enkrat.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook in IG strani. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.

     6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra se prične v ponedeljek, 14.8. 2022 in konča v nedeljo, 20.8.2023, ob 18:00. Med vsemi sodelujočimi bomo do konca dne 20.8.2023 naključno izžrebali enega nagrajenca.

     7. Opis nagrad

10 poljubnih Brightnin zvezkov.

     8. Žrebanje in nagrajenci

Žrebanje bo potekalo na naslovu organizatorja.

Žrebanje se bo izvajalo računalniško in neodvisno od človeškega vpliva, zato bodo rezultati žreba neizpodbitni. Žreb nagrade se bo izvedel enkrat in ga ne bo možno ponavljati.

Nagrajenec bo objavljen 20.8.2023 na IG profilu brightnin_official.

Udeleženec se s tem, ko se strinja s pogoji nagradnega natečaja in v njem sodeluje, strinja tudi z objavo njegovega imena in priimka preko IG profila brightnin_official in Facebook profila brightnin.offical, v kolikor je izžreban.

     9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec sodeluje v nagradni igri in v primeru, da je izžreban, organizatorju po pozivu posreduje podatke (ime, priimek, naslov), potrebne za prejetje nagrade.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade;
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja.

     11. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani;
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, na katere organizator nima vpliva.

     12. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.